Toprapport Jaarrekening 2016 – Over de ganse lijn super positieve resultaten

Jaarrekening 2016

Met een positief resultaat op kasbasis van 6.577.758 euro kunnen we met de jaarrekening 2016 zowat het beste financiële resultaat uit de geschiedenis van de Olense gemeentefinanciën voorleggen. Het is ook een deugddoende vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen jaren in een steeds stijgende lijn gaat. Vorig jaar was het positief resultaat 4.833.847 euro, in 2015 1.992.624 euro, en in 2014 691.420 euro.

Daarmee is alvast het eerste criterium om de financiële gezondheidstoestand van de gemeente te beoordelen superpositief.

Het tweede criterium is de autofinancieringsmarge. Dat criterium houdt in dat de exploitatieontvangsten moeten volstaan om  de exploitatie-uitgaven en de interesten en aflossingen van de leningen te financieren. Met een positieve autofinancieringsmarge van 2.409.859 euro doen we het ook spectaculair veel beter dan wat minimaal vereist wordt.

Over de ganse lijn super positieve resultaten dus.

Het positief resultaat heeft meerdere redenen.

In eerste instantie kunnen we profiteren van het al zeer mooi gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar, dat uiteraard ook in deze rekening mag verwerkt worden. Dat onderdeel belooft natuurlijk ook veel goeds voor de rekening 2017 volgend jaar, gelet op het huidig record resultaat op kasbasis.

Verder blijken de investeringsuitgaven een stuk lager te liggen dan oorspronkelijk geraamd, terwijl de investeringsontvangsten, lees subsidies, wel behoorlijk binnengekomen zijn. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat hier 2.306.704 euro gebudgetteerde uitgaven doorgeschoven worden naar de rekening 2017. Vooral voor de grote openbare werken, waar we bij de uitvoering afhankelijk zijn van heel wat instanties, blijft het bijzonder moeilijk om correct in te schatten in welk jaar de uitgaven effectief plaatsvinden. Zo zitten we bv. momenteel weer met een achterstand bij de uitvoering van het groot investeringsproject van de Geelseweg en omliggende straten, gewoon omdat de handtekening van de bevoegde minister zou ontbreken op één van de documenten van het dossier. In mindere mate heeft het investeringsresultaat ook te maken met de omzetting van de in het verleden uitbetaalde investeringssubsidies aan het AGB naar prijssubsidies (bedrag van 587.849 euro).

Het positief resultaat is uiteraard in belangrijke mate ook te danken aan het feit dat de exploitatie-uitgaven in het algemeen een stuk lager liggen dan aanvankelijk begroot, terwijl de exploitatieontvangsten wel grotendeels naar verwachting zijn binnengekomen. Een belangrijk gegeven hier is dat de financiële kosten van de leningen tot een bijna verwaarloosbaar bedrag zijn teruggevallen. Dat alles betekent zeker niet dat er eigenlijk niet veel meer zou uitgevoerd worden. Van de oorspronkelijk voorziene operationele uitgaven is uiteindelijk nog meer dan 90 % uitgevoerd. Het heeft wel grotendeels te maken met het voorzichtigheidsprincipe waar bij het budgetteren nog steeds van uit gegaan wordt, én met het zuinigheidsprincipe dat nu wel goed ingeburgerd is bij het verrichten van de uitgaven. Ondertussen is bij alle gemeentediensten doorgedrongen dat niet meer uitgegeven wordt dan strikt noodzakelijk is. Vooral bij de werkingskosten (goederen en diensten) is er zoals gebruikelijk een aanzienlijk verschil tussen budget en rekening. Voorzichtigheid en zuinigheid zijn goed, maar eigenlijk zou dat nog meer in het budget aan bod mogen komen, omdat anders financiering voorzien wordt voor uitgaven die men uiteindelijk niet doet. We plannen in de loop van 2017dan ook nog een opleiding voor de diensthoofden om beter budgetten te leren ramen, zodat budget en rekening in de toekomst hopelijk toch nog dichter bij elkaar zouden aansluiten.

Tot slot wil ik ook nog wijzen op de teruggevallen uitgekeerde werkingssubsidies. Dat heeft exclusief te maken met de toelage aan de brandweer waar we teruggevallen zijn op het (lage) voorschottensysteem van vroeger, dat allicht niet beantwoordt aan de effectief gemaakte kosten, en waar we vroeg of laat allicht weer de onaangename rekening van zullen gepresenteerd krijgen. Op zich is dat momenteel niet problematisch, gelet op het spectaculair overschot dat we momenteel hebben, maar het wijst er toch ook op dat het niet altijd eenvoudig is om correcte budgetten op te maken.

Het gevolg van dat alles is uiteindelijk wel een meer dan mooi positief resultaat op de exploitatie.

Die mooie resultaten doen uiteraard deugd. Met het voorliggend positief resultaat op kasbasis en de hoge autofinancieringsmarge beschikken we nu toch wel over een bijzonder stevige financiële buffer, die ervoor moet zorgen dat eventuele toekomstige minder gunstige evoluties zonder al te veel problemen zullen kunnen opgevangen worden. Dat geldt niet alleen voor de lopende legislatuur, maar met quasi zekerheid ook al minstens voor de eerste jaren van de volgende legislatuur. Wie er ook aan het bewind komt dan: ze zullen alvast met een goed gevulde gemeentekas kunnen starten.

Marc Verhulst (O1)

Schepen van Financiën

0473/43.48.93

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *