Olense talenten ontwikkelen

Onderwijs is de hoeksteen van een vooruitstrevende samenleving. Het stelt individuen in staat hun potentieel te verwezenlijken, biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te groeien in een steeds veranderende wereld. Onderwijs en vorming zijn niet alleen een middel tot persoonlijke ontplooiing, maar een fundamenteel recht dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Onderwijs moet meer zijn dan enkel les volgen: elk kind moet de kans krijgen om zijn talenten te ontdekken, hierin te groeien en zichzelf verder te ontplooien. We willen dan ook actief de regie over het BOA-decreet in handen nemen om zo te komen tot een gevarieerd aanbod waarbij onderwijs, buitenschoolse kinderopvang en Olense sportclubs en verenigingen zeer nauw worden betrokken.

  1. Als lokaal bestuur nemen we een coördinerende rol op om van alle scholen brede scholen te maken. We brengen hen samen met de vele verenigingen en sportclubs. We bekijken hoe de schoolinfrastructuur ook na de reguliere schooluren kan opengesteld worden.
  2. Scholen die trajecten uitwerken om de ouderparticipatie te verhogen, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het lokaal bestuur.
  3. We maken van oudercontacten een echte wijkactiviteit waar alle verenigingen zich kunnen voorstellen. Zo zorgen we ervoor dat ouders en jongeren de kans krijgen om het volledige aanbod te leren kennen en zo hun talenten te ontwikkelen.
  4. We bestendigen de organisatie van zomerscholen om te vermijden dat kinderen een leerachterstand oplopen.
  5. We blijven inzetten op brugfiguren en buddytrajecten om gezinnen te ondersteunen in het onderwijs, zoals hulp bij huiswerk, maar evengoed het informeren of het belang van een oudercontact. Dit breiden we uit naar leerlingen uit de eerste graad van het middelbaar om zij die het moeilijk hebben met de overgang te ondersteunen.
  6. We gaan de dialoog aan met lokale bedrijven hoe ze zich kunnen engageren om lokale talenten te ondersteunen. Dit kan door het ter beschikking stellen van infrastructuur en werkmateriaal, het aanbieden van stageplaatsen of door het opstellen van een gespecialiseerde bijscholing of werkervaringsprogramma.
  7. We bevorderen levenslang leren door het aanbod lokaal bekend te maken en door het beschikbaar stellen van locaties.
  8. Voor personen die geen toegang hebben tot digitale mogelijkheden faciliteren we de toegang tot online cursussen.
  9. We ondersteunen de start van mentorship en peer learning programma’s waarin ervaren volwassenen en gepensioneerden hun kennis en vaardigheden delen met jongere generaties. Dit bevordert intergenerationeel leren en draagt toe tot het versterken van de gemeenschap.