Je veilig voelen in Olen

Veiligheid is een kerntaak van iedere overheid. De meeste Olenaars voelen zich nog veilig. Toch steeg ook in Olen deze legislatuur het onveiligheidsgevoel van 12 naar 18 procent. Zonder veiligheid keldert het vertrouwen tussen inwoners en buren en ontrafelt uiteindelijk het sociaal weefsel. Daarom werken we aan een leefomgeving waarin het veilig vertoeven, werken en bewegen is. Zo houden we onze burgers aan boord. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor hun straat en wijk, en zich engageren om mee het verschil te maken, dan komt het wel goed met onze gemeenschap.

 1. We zorgen voor een correcte samenwerking met en tussen de veiligheidsdiensten: politiezone, GAS-ambtenaar, brandweer.
 2. We maken werk van een veiligheidsbeleid op wijkniveau met een grotere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagenten.
 3. We zetten contactmomenten op tussen de politie en jongerenorganisaties om wederzijdse erkenning en vertrouwen te stimuleren.
 4. We controleren intensief op alcohol- en drugsmisbruik en snelheidsovertredingen. We onderzoeken de mogelijkheid om de inkomsten uit die controles voor de gemeente rechtstreeks naar een verkeersveiligheidsfonds te laten vloeien.
 5. We zorgen voor een blijvende ondersteuning van de BIN-werking.
 6. We onderzoeken de mogelijkheid van een meldpunt in samenwerking met de politie, waar inwoners terechtkunnen om grensoverschrijdend gedrag te melden zoals verbaal geweld, seksisme, racisme of intimidatie.
 7. We werken aan een nette omgeving met aanpak van de problematiek van zwerfvuil, o.m. via gericht cameragebruik.
 8. Vermits we op ons grondgebied enkele Sevesobedrijven huisvesten is ook blijvende aandacht voor een actueel rampenplan geen overbodige luxe, met opleidingen crisiscommunicatie en organisatie crisisoefeningen.
 9. Voor het lokaal bestuur is ook een taak weggelegd inzake veiligheid van gebouwen.
  • Ondersteuning veilige gebouwen via naleving veiligheidsvoorschriften door bedrijven, ondersteunen en stimuleren jeugdverenigingen bij brandveilig maken van lokalen, voeren campagnes over rookmelders, ter beschikking stellen van lespakketten brandpreventie en brandwonden en informatiepakketten over wetgeving brandveiligheid.
  • Veiligheid gemeentelijke gebouwen via jaarlijkse controle brandveiligheid gebouwen, efficiĆ«nt brand- en inbraakalarm, brandbeveiliging en inventarisatie asbest.
 10. Vermits er in onze gemeente jaarlijks heel wat evenementen plaatsvinden, moet er voor gezorgd worden dat de veiligheid gehandhaafd blijft. Een goede samenwerking tussen lokaal bestuur, organisatoren en hulpdiensten (politie, brandweer, rode kruis) is daarbij essentieel. De Gladiolen zijn een goed voorbeeld van hoe het moet. Dat gebeurt aan de hand van een realistisch zonereglement.