Olen sterk in samenleven

Olen, waar samenleven meer is dan alleen het delen van een ruimte – het is een levendige en betekenisvolle ervaring die de kern vormt van onze gemeenschap. In Olen koesteren we de rijke diversiteit aan achtergronden, talenten en perspectieven die onze gemeenschap uniek maken. We geloven in het creëren van een inclusieve omgeving, waarin iedereen zich thuis voelt en de kans krijgt tot een goed leven. Van het bevorderen van sociale samenhorigheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen tot het stimuleren van actief burgerschap en het koesteren van culturele expressie. We zijn vastbesloten om samen te bouwen aan een Olen waarin iedereen kan bloeien. Laten we samen werken aan een gemeenschap waarin solidariteit, begrip en respect de bouwstenen zijn van ons dagelijks leven, en waar we gezamenlijk streven naar een welvarende en inclusieve toekomst voor alle inwoners.

Sociaal weefsel: samen sterk

 1. In Olen streven we naar een sterke en hechte gemeenschap waarin verbondenheid, begrip en samenwerking centraal staan. Het sociaal weefsel vormt het fundament van ons gemeenschapsleven en draagt bij aan het welzijn en de veerkracht van al onze inwoners. Door samen te werken aan een inclusieve en ondersteunende omgeving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt, versterken we de banden tussen mensen en bouwen we aan een gemeenschap die samen groeit en bloeit, Of het nu gaat om het bevorderen van dialoog en samenwerking tussen buurtbewoners, het stimuleren van actief burgerschap of het creëren van ruimtes voor ontmoeting en uitwisseling. Wij zijn vastbesloten om het samenleven te bevorderen in al zijn vormen. Laten we samen werken aan een Olen waarin iedereen zich thuis voelt en waar solidariteit en verbondenheid de basis vormen van ons gemeenschapsleven.
 2. Bij O1 hechten we veel belang aan het verbinden van onze inwoners van Olen, niet alleen onderling, maar ook met het lokale bestuur. We streven ernaar de drempel tussen onze burgers en het gemeentebestuur te verlagen en staan open voor verschillende standpunten.
 3. We denken aan het oprichten van een buurthuis waar inspraak mogelijk is, een plek waar iedereen welkom is en gehoord wordt. Voor onze jongeren willen we ook meer verbinding mogelijk maken, bijvoorbeeld door te onderzoeken of een “overkophuis” haalbaar is.
 4. We willen onze verenigingen versterken door meer bekendheid te geven en hen te ondersteunen waar nodig. Op deze manier verlagen we de drempel om deel te nemen en krijgt elke inwoner van Olen de kans om zich inzetten voor de gemeenschap.
 5. We willen alle mogelijkheden van de UITPAS onderzoeken en deze meer bekendheid geven.
 6. We zetten in op buurtfeesten, barbecues en andere evenementen die mensen bij elkaar brengen, met als doel verbinding te creëren en elkaar te ondersteunen.
 7. We willen samen initiatieven ontwikkelen om vrijwilligers in contact te brengen met verschillende organisaties. We ondersteunen de uitbreiding van de Komie Geire naar andere wijken om zo meer mensen te bereiken. We blijven nadenken over manieren om vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken en te zorgen voor een goede invulling van leegstaande gebouwen, waarbij we de inwoners van Olen willen betrekken.
 8. We streven naar een wisselwerking tussen onze jeugdbewegingen en de gemeente, omdat we geloven dat dit de band met onder andere kwetsbare inwoners versterkt. We willen meer transparantie bieden over mogelijke subsidies en ondersteuning voor verenigingen, zodat elke organisatie hiervan kan genieten.

We willen de jeugdhuizen nieuw leven inblazen door bestaande te ondersteunen en nieuwe te ontwikkelen, waarbij we ook gebruik kunnen maken van leegstaande gebouwen. Daarnaast willen we galerijen organiseren voor lokale kunstenaars en hen op verschillende manieren ondersteunen.

Diversiteit in al zijn diversiteit

 1. In Olen omarmen we diversiteit als een kracht die onze gemeenschap verrijkt en versterkt. We erkennen en vieren de unieke achtergronden, perspectieven en identiteiten van al onze inwoners. Door diversiteit te omarmen, creëren we een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en geaccepteerd voelt, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of capaciteiten. We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen gelijke kansen krijgt, waar verschillen worden gevierd en waar we van elkaar leren. Samen werken we aan een gemeenschap waarin diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar ook gevierd als een bron van kracht, innovatie en groei. Laten we samen bouwen aan een Olen waarin diversiteit wordt omarmd als een fundamenteel aspect van onze identiteit en ons succes.
 2. Wij streven ernaar om al onze inwoners van Olen, met of zonder beperking, te erkennen en te ondersteunen. We willen aandacht besteden aan de diverse uitdagingen waarmee mensen in onze samenleving worden geconfronteerd en hieraan werken.
 3. Hierbij denken we aan activiteiten zoals wandelen, winkelen, spelen, fietsen, samenkomen en verbinding zoeken.
 4. Ook in onze scholen willen we meer aandacht besteden aan diversiteit. We willen samen zitten om over de mogelijkheden te praten die diversiteit met zich meebrengt, in plaats van te focussen op de moeilijkheden.
 5. Hoewel er al veel initiatieven zijn om nieuwe inwoners van Olen samen te brengen, geloven we dat er altijd ruimte is voor meer. We overwegen het organiseren van thematische wandelingen en willen onze ontbijtsessies voor nieuwe inwoners blijven organiseren. Ook willen we onze verenigingen betrekken, zodat mensen Olen echt leren kennen.
 6. Daarnaast blijven we ons inzetten voor de ondersteuning van onze LGBTQI+ gemeenschap.

Onze jongeren: jong en levendig

 1. In Olen omarmen we de jeugd als de drijvende kracht achter innovatie, creativiteit en dynamiek. Onze jongeren vertegenwoordigen de toekomst van onze gemeenschap en verdienen daarom alle ondersteuning en kansen om te groeien en te bloeien. We geloven in het creëren van een omgeving waarin jongeren zich gehoord voelen, waar hun talenten worden gekoesterd en waar ze veilig kunnen samenkomen om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Van het herontwerpen van speeltuinen tot het organiseren van inspirerende evenementen en het faciliteren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, we zijn vastbesloten om een bruisende gemeenschap te creëren waarin jongeren kunnen leren en leven. Laten we samen werken aan een toekomst waarin elke jongere de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken en bij te dragen aan een welvarende en inclusieve samenleving.
 2. We streven ernaar om onze speeltuinen te vernieuwen en toegankelijk te maken voor iedereen. Het herbestemmen van gebouwen en pleinen staat hierbij centraal, op een multifunctionele manier.
 3. Voor onze jongeren die behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats willen we een veilige en gastvrije omgeving creëren waar ze kunnen samenkomen en ontspannen.
 4. Nieuwe ouders willen we ondersteunen door informatie te verstrekken over waar ze terecht kunnen met hun vragen en waar ze andere ouders kunnen ontmoeten.
 5. We willen eigenaars van panden die ruimte bieden voor feesten en bijeenkomsten ondersteunen. Ook willen we nieuwe locaties beschikbaar stellen en promoten voor dergelijke evenementen.
 6. Daarnaast blijven we ons inzetten voor de ondersteuning van “Gladiolen”, zodat er nieuwe en fantastische locaties kunnen worden gevonden voor dit evenement.

Onze ouderen: ervaring en wijsheid

 1. In een gemeenschap zoals die van Olen, koesteren we onze ouderen als de hoekstenen van ervaring, wijsheid en verbinding. We erkennen de onschatbare bijdrage die zij hebben geleverd en nog steeds leveren aan onze samenleving. Daarom streven we ernaar om onze oudere inwoners op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te koesteren. Van het bevorderen van actieve levensstijlen tot het faciliteren van sociale verbindingen en het waarborgen van een comfortabele en veilige woonomgeving.
 2. We zetten ons in om het welzijn van onze ouderen te waarborgen. In dit streven naar inclusiviteit en zorgzaamheid omarmen we de diversiteit van behoeften en talenten binnen onze oudere bevolking. Laten we samen bouwen aan een gemeenschap waarin onze ouderen volledig kunnen floreren en genieten van hun welverdiende rustjaren.
 3. In Olen zijn er tal van organisaties die onze oudere inwoners ondersteunen, maar deze zouden meer bekendheid moeten krijgen.
 4. We streven ernaar om onze gepensioneerden te ondersteunen bij het vinden van vrijetijdsactiviteiten en overwegen om hun talenten in te zetten ten behoeve van onze gemeenschap.
 5. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat onze ouderen actief blijven, en we denken hierbij aan activiteiten zoals wandelen en fietsen, die vaak de meest toegankelijke en goedkope manieren van beweging zijn.
 6. Tijdens onze wandelingen door Olen merken we echter dat er weinig rustplaatsen zijn, wat vooral voor onze oudere inwoners minder aantrekkelijk is. We willen hier beter samenwerken met natuur- en bosbeheer om meer rustpunten te creëren.
 7. Daarnaast streven we naar een betere ondersteuning voor onze ouderen, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We willen het gebruik van kangoeroewoningen promoten en nadenken over het optimaliseren van bestaande woningen.
 8. Ook willen we blijven investeren in sociale samenhorigheid en de samenwerking met zorgverleners zoals artsen, apothekers en andere begeleiders, om zo de ondersteuning vanuit de gemeente te verbeteren.