Olen samen besturen

Olen is van ons allemaal. Om de zes jaar kiezen we samen wie ons vertegenwoordigt. De ploeg die we het vertrouwen geven om de komende jaren de richting aan te geven en dat vertaalt in het dagdagelijks bestuur van onze gemeente.

Tegelijk zijn burgers beter geïnformeerd dan ooit te voren. Goed bestuur gebruikt die expertise. 56% van de Olenaars wil meer betrokken worden. Burgerparticipatie moet een belangrijker onderdeel worden van het lokale bestuur. Het gaat over het betrekken van inwoners bij besluitvormingsprocessen en het laten horen van hun stem. Het bevorderen van inspraak in het beleid zorgt voor een groter gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap binnen de gemeente. Tegelijk krijgt het bestuur zo meer inzicht in de behoeften van de inwoners en kan het sneller inspelen op hun noden.

Burgers eisen, terecht, waar voor hun belastinggeld. Ze verwachten een efficiënte dienstverlening die kort op de bal speelt en laagdrempelig is, bereikbaar voor élke inwoner.

Burgerparticipatie en democratische vernieuwing

 1. We gaan actief in gesprek met de mensen. We wachten niet tot de Olenaar naar ons komt, maar organiseren halfjaarlijks wijkvergaderingen. We luisteren daar naar het verhaal van de bewoners en identificeren met hen ter plekke het probleem en bespreken mogelijkheden tot verbetering, en lichten daar de plannen van het bestuur toe voor de nabije toekomst. Daarnaast kunnen er burgerpanels worden opgezet. Die bestaan uit een representatieve groep bewoners die regelmatig samenkomen om specifieke kwesties te bespreken die van invloed zijn om hun wijk. Dit biedt een diepgaander en meer continu platform voor dialoog en betrokkenheid.
 2. We organiseren gemeentegesprekken waarbij in rond een bepaald thema in debat gaan en op zoek gaan naar oplossingen.
 3. We voeren een Right To Challenge in. Ben je overtuigd dat je een taak beter kan uitvoeren dan de gemeente? Daag ons dan uit om die publieke taak over te nemen.
 4. We herlanceren de adviesraden. Traditioneel zijn het organen die fungeren als brug tussen gemeenschap en bestuur, waarbij ze advies geven over voorstellen van het bestuur. We upgraden dit orgaan tot een participatieraad waarbij men van passieve raadgeving naar actieve betrokkenheid bij het besluitvormingsproces gaat.
 5. Behalve fysieke bijeenkomsten, kunnen ook digitale feedbackmogelijkheden worden aangeboden, zoals online enquêtes, platforms voor burgerconsultatie en sociale media. Op deze manier kunnen ook diegenen die niet in staat zijn om deel te nemen aan fysieke vergaderingen hun stem laten horen en input leveren.
 6. We zorgen ervoor dat de wijkvergaderingen en andere participatie-initiatieven ook gericht zijn op het betrekken van jongeren en minderheidsgroepen. Dit doen we door specifieke outreach-programma’s op te zetten die afgestemd zijn op hun behoeften en interesses, en door inclusieve en toegankelijke platforms aan te bieden. Hiervoor werken we samen met lokale jeugd- en minderheidsgroepen, scholen en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlening

 1. We zetten in op het online gemeentehuis. We sluiten ons aan bij alle relevante projecten om zo een gemeentehuis te creëren dat 24/7 open is, waar de burger terecht kan wanneer het hem uitkomt. Dit wordt naadloos geïntegreerd met fysieke dienstverlening, zodat ook burgers die nog niet digitaal mee zijn worden bediend.
 2. We herbekijken de afsprakenkalender voor belangrijke diensten, zodat het maken van afspraken in het gemeentehuis nog meer kan afgestemd worden op de noden van de burger en de medewerker.
 3. We implementeren een centraal digitaal meldingsplatform waar alle burgers automatisch hun meldingen kunnen indienen én meteen worden doorgestuurd naar de correcte dienst. Deze dienst moet zowel beschikbaar zijn voor Olense diensten, als voor diensten die we organiseren op niveau Neteland.
 4. We organiseren de gemeentediensten zodanig dat ze flexibel en locatie-onafhankelijk kunnen werken, zonder afbreuk te doen aan de toegankelijkheid van de verschillende diensten.
  • Mobiele loketten die naar verschillende wijken of dorpen binnen de gemeente reizen, kunnen zorgen dat mindermobiele inwoners gemakkelijk toegang krijgen tot de gemeentediensten.
  • Het verder implementeren van telewerken, waardoor medewerkers vanuit huis of andere locaties kunnen werken. Dit kan helpen om medewerkers meer flexibiliteit te geven in het plannen van werk en thuis, en tegelijk in het maken van afspraken met burgers.
  • We breiden de digitale communicatiekanalen verder uit, zodat vragen en verzoeken van burgers ook afgehandeld kunnen worden via chat en videoconferentie. Dit maakt het voor inwoners nog makkelijker om contact op te nemen met de gemeente, ongeacht hun locatie of mobiliteit.
  • We breiden het online dienstenportaal verder uit: inwoners kunnen via het portaal verschillende gemeentelijke diensten aanvragen, afspraken maken maar ook documenten indienen, allemaal vanaf hun eigen computer of mobiele apparaat.
  • We bieden flexibele openingstijden voor gemeentelijke kantoren, waardoor inwoners ook buiten de standaard kantooruren toegang hebben tot diensten. Dit kan bijvoorbeeld avond- of weekendopeningen omvatten.