Olen kijkt naar de toekomst

We kijken verder vooruit.

Twee thema’s springen daarbij in het oog: onze financiën en het klimaat. Het heldere principe dat ons daarbij moet leiden is eenvoudig: we zitten niet in de portemonnee van onze kinderen of aan de lucht van onze kleinkinderen. De toekomst voor ogen hebben betekent dat we daarmee onmiddellijk aan de slag gaan.

Dat alles veronderstelt dat Olen als zelfstandige gemeente blijft bestaan.

De toekomst is schuldenvrij

 1. Gezonde financiën vormen altijd het uitgangspunt. Geen ongedekte cheques.
 2. Matig belastingniveau. Een belastingverhoging past niet in dat plaatje.
 3. Lage schuldenlast. Na de forse verhoging van de schuldenlast gedurende de laatste bestuursperiode zorgen we terug voor een afbouw daarvan.
 4. In navolging van het versterken van de burgerparticipatie bekijken we hoe we de Olenaars kunnen laten participeren in grotere investeringsprojecten. Zo onderzoeken we mogelijkheden via crowdfunding, obligaties of coöperatieve modellen.
 5. We zetten onze financiën ten dienste van de burger. Klimaat gerelateerde projectsubsidies en renteloze leningen voor verenigingen passen in dat plaatje.
 6. We schrappen uitgaven zonder aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, maar evalueren ook kostenposten die simpelweg draagvlak missen (bv. strikte controle op de uitgaven van de kerkfabrieken, geen nieuwe prestigeprojecten zoals het NAC).
 7. Onze burgers hebben het recht om te weten waar we belastinggeld aan uitgeven. We zorgen ervoor dat elke burger op toegankelijke wijze een duidelijk, eenvoudig en helder overzicht kan raadplegen dat hem vertelt waar zijn centen in onze gemeente naar toe gaan.

De toekomst is fossielvrij en duurzaam

 1. We lopen voorop in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat betekent inzetten op zowel hernieuwbare energie als op energiebesparingen. Initiatieven zoals het Europese burgemeestersconvenant of het Vlaams Lokaal Energiepact kunnen op onze handtekening rekenen. Duurzaamheid is één van de belangrijkste kernwaarden voor het toekomstig beleid.
 2. We ondersteunen actief initiatieven voor de productie van hernieuwbare energie (bv. toetskader voor inplantingsplaatsen van windmolens) en werken zoveel als mogelijk samen met initiatiefnemers ter zake, indien mogelijk ook met de participatie van de Olenaars.
 3. We hebben ondervonden dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ons rechtstreeks raakt in onze portemonnee en ons geopolitiek in een kwetsbare situatie stelt. Daarom willen we dat elk nieuw project dat de gemeente start, fossielvrij zal zijn. Tegelijk gaan we sneller aan de slag om historische keuzes duurzaam te maken.
 4. We brengen in kaart waar onze gemeente op eigen gebouwen of gronden nog werk kan maken van hernieuwbare energie. De doelstelling moet zijn om tegen 2030 minstens een derde van ons eigen energiegebruik op te wekken via hernieuwbare energie. Daarbij kijken we naar het totale potentieel van al onze daken en gronden. Naast zonnepanelen onderzoeken we ook mogelijkheden voor geothermie, biogas, windmolens …
 5. Bij investeringen in hernieuwbare energie gaan we op zoek naar samenwerkingen met lokale energiegemeenschappen en burgercoöperaties zoals Campina Energie.
 6. We onderzoeken de mogelijkheden om onze inwoners te laten participeren in projecten van hernieuwbare energie die de gemeente opstart. Zo zouden bv. ook inwoners zonder een zonrijk dak kunnen genieten van zonne-energie.
 7. We brengen de pijnpunten in ons patrimonium in kaart en werken die één voor één weg. Een actualisering en verfijning van het gemeentelijk patrimoniumplan is daarvoor aangewezen.
 8. Om meer middelen te mobiliseren en de prijs te drukken ondersteunen we groepsaankopen voor zonnepanelen, elektrische toestellen, isolatie, …
 9. Klimaat gerelateerde projectsubsidies ondersteunen verenigingen om hun infrastructuur energieneutraal te maken.
 10. We onderzoeken de mogelijkheid om een bestaande wijk om te vormen tot een fossielvrije wijk in het kader van een participatietraject (wijkverbeteringscontract). Dat kan gebeuren in samenwerking met private investeerders en een ESCO (Energy Service Company – een publieke of private organisatie die integrale energieoplossingen levert aan zijn klanten), om op die manier collectief van het gas af te raken. We onderzoeken of in ruil een collectieve verlaging van de opcentiemen mogelijk is.
 11. Ook investeren in zuiver water blijft een noodzaak. Het programma van investeringen in rioleringswerken met afkoppeling hemelwater wordt verder gezet. Als groter project denken we aan Hezewijk, als kleinere missing link aan de Violetstraat. Opvang en voldoende buffering van hemelwater wordt in tijden van klimaatverandering meer dan ooit topprioriteit.
 12. Afvalbeheersing zorgt voor minder verspilling van grondstoffen en energie. Wat dit thema betreft behoort Olen samen met de andere Kempische gemeenten tot de koplopers. We moeten blijvende onderzoeken of efficiëntiewinsten ter zake mogelijk zijn. We kiezen enkel voor DIFTAR indien de kostprijs van het afvalbeheer daarmee niet stijgt.
 13. Circulaire economie met repaircafés, ruilwinkels, workshops duurzame aankopen, eten en leven met de seizoenen, … moet aangemoedigd worden. Fairtrade past ook in dat plaatje.

Olen blijft een zelfstandige gemeente

 1. We verzetten ons tegen een fusie met andere gemeenten.
  • Olen heeft nog een vrij grote eigen bestuurskracht.
  • Olen heeft nog een vrij groot financieel potentieel (voor zover de schuldenlast binnen de perken blijft).
  • In een grote fusiegemeente wordt het moeilijk om de Olense belangen te verdedigen.
  • Fusies leiden niet automatisch tot beter bestuur.
  • Burgers zijn meer tevreden in kleinere gemeenten dan in grote.
  • Heel wat fusies uit het verleden zijn nooit verteerd geraakt.
  • Iedere gemeente heeft haar eigenheid (platteland vs. stad).
 2. We kiezen voor een versterkte samenwerking tussen de Neteland gemeenten om de zwakkere punten van een kleinere gemeentelijk organisatie weg te werken.