Je verplaatsen in Olen

Mobiliteit roept veel emoties op. En zeker niet altijd positief. Tegelijkertijd bewegen we ons allemaal en willen we allemaal mobiel zijn op die kleine oppervlakte. Het wegennet geraakt steeds meer overbelast, filevorming neemt toe en tegelijkertijd stijgen de eisen voor gezondere lucht en verkeersveiligheid.

Daarnaast zijn er de laatste jaren tal van evoluties geweest op vlak van mobiliteit. Zo werd deelmobiliteit een vast onderdeel van duurzame mobiliteitsoplossingen, werd – mede dankzij de corona epidemie – het stalen ros een populair vervoersmiddel, en door technologisch vooruitgang nam de elektrische fiets fors toe aan populariteit. Bovendien moeten vanaf 2029 alle nieuwe wagens elektrisch zijn. Die laatste zet dan weer een druk op stad/gemeente om te voorzien in voldoende laadinfrastructuur.

Tot slot worden logistieke verplaatsingen vaak onderbelicht. 40% van de CO²-uitstoot is afkomstig van vrachtvervoer. Elke stad of gemeente heeft handelaars en horeca die bevoorraad dienen worden. Ook daar speelt de balans tussen verduurzamingen en bereikbaarheid een belangrijke rol.

 1. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit het STOP-principe. De inrichting van het openbaar domein gebeurt in de eerste plaats voor Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en tot slot Personenwagens. Zo proberen we voldoende ruimte te geven aan alle gebruikers.
 2. Bij wegenwerken, zowel lokaal als bovenlokaal, op het grondgebied van onze gemeente leggen we de nadrukkelijke focus op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Hier wordt samen met de aannemers extra aandacht aan besteed om dat goed te organiseren.
 3. We werken aan een fietsevidente gemeente en een leesbaar verkeerssysteem.
 4. We zorgen voor een duidelijk en uitvoerbaar trage wegen netwerk voor voetgangers.
 5. De bovenlokale fietsroutes op het grondgebied van Olen blijven met een score van 5,8/10 onder het provinciale gemiddelde. Trilcomfort en tussenstroken zijn de voornaamste aandachtspunten. Daar moet de komende periode aan gewerkt worden.
 6. De toestand van het fietspad aan de K. Boudewijnlaan is precair wegens op het fietspad geparkeerde vrachtwagens. Een wijziging van de wegindeling is nodig ten voordele van de fietsveiligheid.
 7. We gaan in overleg met de exploitant van het shoppingpark om de fietsveiligheid te verhogen.
 8. De situatie voor fietsers is moeilijk aan de sluizen. We stellen voor om daar een fietsstraat te voorzien met voldoende sensibilisering, communicatie en signalisatie.
 9. Het dubbelrichting fietspad aan de Industrielaan moet de komende bestuursperiode gerealiseerd worden, met prioritaire aandacht voor het gedeelte tussen Honingstraat en Sluizenweg.
 10. We organiseren een jaarlijks fietsexamen voor 6de leerjaars in samenwerking met scholen, dienst mobiliteit en politie. Zo zorgen we dat fietsbehendigheid en -veiligheid vanaf jonge leeftijd aangespoord worden.
 11. De noord-zuid as is oké voor gemotoriseerd verkeer. De leefbaarheid in de drie dorpskernen wordt er wel door aangetast. Daar moet dus aan gewerkt worden met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
 12. We breiden de zone 30 uit in de dorpskernen. Dat zorgt voor meer verkeersveiligheid, meer fietsers en voetgangers, minder schadelijke uitstoot.
 13. De gebetonneerde ‘Berlijnse kussens’ op de Larumseweg worden vervangen door verkeerslichten die op rood springen als sneller dan 50 km/u gereden wordt.
 14. De diverse tractorsluizen worden geëvalueerd.
 15. We pleiten voor een behoud van de overwegen aan de spoorweg Herentals-Geel om te verhinderen dat Sint-Jozef en O.-L.-Vrouw zo goed als volledig van elkaar gescheiden worden.
 16. We plegen regelmatig overleg met De Lijn en sturen aan op het realiseren van een noord-zuid verbinding voor het openbaar vervoer.
 17. We sluiten aan bij het Masterplan Toegankelijke bushaltes en engageren ons om een inhaalbeweging op ons grondgebied te doen.
 18. Er zijn momenteel geen deelwagens op het grondgebied van Olen. We onderzoeken of we kunnen investeren in verschillende vormen van deelmobiliteit (zowel deelwagens als deelfietsen). Als dat lukt reserveren we de nodige parkeerplaatsen voor deelwagens.
 19. We geven het goede voorbeeld door de autovloot van de gemeente te verduurzamen. Tegen 2029 zal 50% van de auto’s in het bezit van het lokaal bestuur vervangen worden door elektrische voertuigen. Tegelijk bekijken we of we een deel van de vloot kunnen inzetten als deelwagens.
 20. De reeds lang voorziene carpoolparking aan de op/afrit van de E313 wordt eindelijk gerealiseerd.
 21. De verkeersraad wordt terug opgericht als permanent adviesorgaan inzake mobiliteit.
 22. We tekenen in op het traject “jonge wegweters”. Dat nodigt jongeren tussen de 16 en 21 uit om mee het mobiliteitsbeleid uit te tekenen.