Definitieve aanvaarding RUP zonevreemde bedrijven – rechtszekerheid voor een hele reeks bedrijven

Met de definitieve aanvaarding van het RUP zonevreemde bedrijven eindigt (voorlopig) een jarenlang planningsproces, dat startte in 2004 met de vaststelling van de eerste versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Nadien zijn een hele reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgestart ter uitvoering van het GRS. Het RUP zonevreemde bedrijven is dus het voorlopig laatste RUP in die lange reeks.

Wat het voorliggend RUP betreft was het niet de bedoeling om zomaar een absolute vrijgelei-de te bieden voor gelijk wat allemaal. Enkel bedrijven die al grotendeels vergund waren, kwamen in aanmerking. Voor zover uitbreidingen gevraagd werden, worden alleen beperkte uitbreidingen toegestaan. Bovendien komen activiteiten in natuurgebieden, open landbouw-gebieden met mogelijkheden tot verweving en overstromingsgevoelige gebieden sowieso niet in aanmerking.

Uiteindelijk bleven acht bedrijven op de shortlist staan. Met elk van die bedrijven werd intens overleg gepleegd, en, voor zover ruimtelijk verantwoord, werd met hun wensen rekening ge-houden.

Dat resulteerde uiteindelijk in zeven deelplangebieden. Twee daarvan (Bouwmaterialen Cams-Verwimp en vennootschap Amazona) liggen gedeeltelijk op het grondgebied van Westerlo, wat betekent dat die twee deelplannen ook op de gemeenteraad van Westerlo moeten goedgekeurd worden. Met de gemeente Westerlo werden daarover de nodige afspraken ge-maakt.

Bij het vastleggen van de verschillende deelplangebieden werd uiteraard ook rekening gehouden met de adviezen van de gecoro en de diverse andere advies verlenende instanties, zodat we uiteindelijk een stevig onderbouwd dossier aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Na de voorlopige aanvaarding op de gemeenteraad van september vorig jaar vond een open-baar onderzoek plaats. Dat resulteerde in enkele opmerkingen en bezwaren die uitvoerig besproken werden op de gecoro. Met de meeste opmerkingen werd rekening gehouden via het aanbrengen van enkele verduidelijkingen in de ontwerpteksten. Een verzoek van één bedrijf voor nog een bijkomende uitbreiding werd geweigerd omwille van de ligging in een open ruimte corridor. De gemeenteraad heeft zich op 6 april 2016 aangesloten bij het advies van de gecoro met de definitieve goedkeuring van het RUP zonevreemde bedrijven als gevolg.

Marc Verhulst
Schepen van Ruimtelijke Ordening

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *