Beeldbepalend inbreidingsproject voor Olen-Centrum in de steigers

In het onlangs goedgekeurde RUP Olen-Centrum is een apart hoofdstuk gewijd aan het binnengebied Woestijnroos-Bremmeken, dat interessante mogelijkheden biedt voor een kwaliteitsvol inbreidingsproject.

Al tijdens de voorbereiding van dat RUP werden de mogelijkheden onderzocht met de betrokken eigenaars om daar een concrete invulling aan te geven. Onder impuls van de gemeente werd daarvoor de vzw Vlaanderen Bouwt (Vlabo) ingeschakeld, een organisatie die de samenwerking tussen grondeigenaars, meewerkende aannemers, architecten en openbare diensten organiseert en coördineert.

Na een aantal aftastende gesprekken beslisten de boordeigenaars langs Het Bremmeken om niet mee in het project te stappen. Weliswaar blijft de in het RUP voorziene verplichting gelden dat een voetgangersdoorsteek tussen Dorp en Bremmeken gerealiseerd wordt.

Langs de kant van het Dorp bleven de familie Heyns, CM en de eigenaar van de site ‘Woestijnroos’ in beeld als bevoorrechte partners. Vermits CM en Woestijnroos bleven aarzelen werd uiteindelijk beslist om als eerste fase een project op te starten met de familie Heyns, die met het vroegere ouderlijke huis, de vroegere frituur Big Express en het ernaast braakliggend stuk grond wel het centrale gedeelte vormen van de projectsite. Overeenkomstig het RUP werd daarvoor in het najaar 2013 een architectuurwedstrijd georganiseerd met een beoordeling door een onafhankelijke jury. Als winnaar kwam het project van Group V2 uit Mechelen met als architect Rob Mols uit Leuven uit de bus.

Na een aantal verfijningen in functie van de verschillende ingewonnen adviezen ligt momenteel een bouwaanvraag klaar die eerstdaags door het schepencollege zal worden behandeld. Die bouwaanvraag behelst het slopen van 2 woningen (ouderlijk huis Heyns en de vroegere frituur) en het bouwen van 4 woningen, 2 kangoeroewoningen, 2 appartementen met handels-functie en 6 appartementen met handelsruimte.

Op het inplantingsplan wordt de nieuwe rooilijn weergegeven. De door het RUP voorziene voetweg, de onderdoorgang naar het binnengebied samen met het hele binnengebied, uitgezonderd de parkeerhaven en de privétuintjes (en uiteraard de woningen zelf) worden gratis overgedragen aan de gemeente als openbaar domein. De inrichting van de publieke ruimte gebeurt door de ontwerper in overleg met de technische dienst van de gemeente. Voor de gratis grondafstand wordt de goedkeuring gevraagd van de gemeenteraad. Uiteraard gebeurt alles onder voorbehoud van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Hoewel alles altijd beter kan biedt dit project ongetwijfeld een meerwaarde voor de dorpskern van Olen-Centrum. Daarvoor volstaat het te citeren uit het verslag van de wedstrijdjury: ‘Stedenbouwkundig integreert het gebouw aan Dorp zich in het centrum door zijn eenvoud en verticaliteit. Er wordt een flexibele combinatie van wonen en werken aan Dorp en het rustige wonen in het groene binnengebied aangeboden. De semipublieke ruimtes zijn zeer verzorgd: er zijn aantrekkelijke groene doorzichten, ruime doorgangen, er is de link met de lindebomen, de privétuinen zijn aangesloten op de voetweg, de gevraagde waterpartij is geïntegreerd aanwezig, enz. Architecturaal is de jury gecharmeerd door de geraffineerde eenvoud van het ontwerp. Subtiliteit is aanwezig. Er is gezocht naar het fragiele evenwicht tussen bestaande bebouwing en nieuwbouw. De kracht van het ontwerp ligt in zijn soberheid die nog versterkt mag worden. Wat woonkwaliteit betreft is er een gevarieerd en flexibel in te vullen aanbod van woningen, appartementen en commerciële ruimtes. Er is veel aandacht voor de woonkwaliteit: goede oriëntatie, duidelijke opsplitsing tussen dag- en nachtzones, voldoende bergruimte, kleine maar bruikbare tuinen met ontsluiting, enz.’ De plannen geven ook al een mogelijke invulling voor de rest van het projectgebied. Hopelijk kunnen de aanpalende eigenaars zich daar snel in vinden.

Marc Verhulst
Schepen van Ruimtelijke Ordening

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *