Meer dan wind alleen

We willen van Olen een voorbeeld maken inzake hernieuwbare energie.
In de oorspronkelijke meerjarenplanning hadden we voor elk jaar van de planperiode een bedrag opgenomen van 110.000 euro als vergoeding voor de plaatsing van windmolens. Dat was een raming aan de hand van de overeenkomst die we hadden bereikt met de projectontwikkelaars voor de plaatsing van windmolens in de industriezone Lammerdries a rato van 55.000 euro per windmolen. Die eerste windmolens zijn ondertussen in bedrijf en de daarvoor voorziene vergoeding van 110.000 euro is gestort op de gemeenterekening, met nog een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 2.500 euro voor het zogenaamde recht van overdraai.
Op dat ogenblik hadden we nog geen overeenkomst met de projectontwikkelaars voor de plaatsing van andere windmolens op Olens grondgebied. We gingen er wel van uit dat we ook van andere projectontwikkelaars een min of meer gelijkaardige compensatie konden verwachten.
Ondertussen zijn vergunningen afgeleverd voor in totaal 15 windmolens op Olens grondgebied. Als die allemaal in bedrijf zijn, zou dat energie moeten voorzien voor een equivalent van 24.000 gezinnen, bijna het vijfvoudige van de Olense bevolking. Als iedere gemeente in Vlaanderen op eenzelfde manier haar verantwoordelijkheid zou nemen, zou er van een energieprobleem niet langer sprake zijn.
Wat dat betreft is de hele compensatiediscussie daaraan eigenlijk ondergeschikt. Wat niet belet uiteraard dat we bijkomende compensaties nog steeds op prijs stellen.
Als tweede project na Lammerdries worden momenteel twee nieuwe windmolens opgetrokken aan de Olense sluizen. Ook voor dat project waren besprekingen opgestart met de oorspronkelijke projectontwikkelaar. Voordat die besprekingen afgerond konden worden, bleek echter ineens dat de oorspronkelijke ontwikkelaar zijn project had overgedragen aan EDF Luminus. Bij de overdracht van dat project was blijkbaar geen melding gemaakt van besprekingen met de gemeente over een vergoeding, zodat de besprekingen terug van nul moesten opgestart worden. Na enig aandringen is EDF Luminus nu ook formeel bereid gevonden om een inspanning te leveren, weliswaar niet in cash (vandaar de schrapping uit het gemeentelijk budget), maar in natura. Ze zijn formeel bereid om groene investeringen te doen in het gemeentelijk patrimonium voor een bedrag van 110.000 euro. Hopelijk kunnen we daarover eerstdaags de besprekingen afronden.
Voor het derde project, vier windturbines op de terreinen van Umicore en Aurubis, zullen er evenmin eenmalige vergoedingen uitgekeerd worden. In dat project (van Electrabel) hebben we dan weer een financiële participatie genomen via de financieringsintercommunale IKA (gemeenteraad 6 mei 2015), waarvan de opbrengsten op termijn mogelijk meer zullen opleveren dan een eenmalige vergoeding van 55.000 euro per windmolen. Bovendien wordt in dat project een mogelijkheid van burgerparticipatie voorzien via de coöperatieve CoGreen.
Voor het vierde project, zeven bijkomende windmolens tussen Albertkanaal en E313, hebben we recent de belofte ontvangen dat die in 2016 zouden gerealiseerd worden, met daaraan gekoppeld de belofte van de voorziene eenmalige vergoeding van 55.000 euro per windmolen, met wel de vraag naar een gespreide betaling.
Tot slot zijn er als uitvloeisel van de Olendag van 13 juni momenteel besprekingen lopende tussen de recent opgerichte coöperatieve voor hernieuwbare energie Campina Energie en een aantal geëngageerde deelnemers van die Olendag om onder die koepel in onze gemeente een eerste project voor hernieuwbare energie op te starten. Daarbij wordt weliswaar niet meteen gedacht aan een megaproject van windmolens maar aan een eerder kleinschalig project gericht op een Olense KMO.
Voor zover het nog niet duidelijk mocht zijn: er leeft wat in onze gemeente inzake hernieuwbare energie, waarbij we het stadium van het dagdromen ruimschoots gepasseerd zijn.

Marc Verhulst
Eerste Schepen

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *