Nieuws uit Olen

Budget 2017 en aangepaste meerjarenplanning 2014-2019

Het budget 2017 levert geen supergrote verrassingen op. Het gaat hier grotendeels over de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 zoals dat eind 2013 werd vastgelegd. Wel zijn er een aantal verschuivingen die maken dat 2017 met een investeringsbudget van ruim 6 miljoen euro een bijzonder druk investeringsjaar belooft te worden. De herinrichting van de doortocht… Lees verder »

Laatste budgetwijziging 2016

Klassiek is er voorafgaand aan de vaststelling van het budget voor volgend jaar nog een budgetwijziging voor het lopend jaar. De wijzigingen hebben in belangrijke mate te maken met de definitieve vaststelling van de personeelskredieten, naast de verschuiving van een aantal acties naar 2017. De belangrijkste ingreep is de schrapping van de oorspronkelijk voorziene lening… Lees verder »

Aankoop gronden voor bebossing Ven

Onlangs kregen we het aanbod voor de aankoop van een aantal gronden, deels bebost en deels onbebost, in het projectgebied van het RUP Ven, dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene Centrum-Gordel’. Gelukkig viel dat aanbod samen met een projectoproep in het kader van het bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over gronden, deels… Lees verder »

Olen een voorbeeld voor Vlaanderen – Milieudoelstelling 2020

Onze eerste schepen, Marc Verhulst, gaf meer duiding op RTV nieuws van vrijdag 14 oktober, over het nieuwe windmolenpark op de bedrijventerreinen van Umicore en Aurubis. Hij onderstreepte het belang van de windmolens in Olen zeker wat betreft het halen van de 2020 doelstellingen. De gemeente Olen is duidelijk een voorbeeld voor heel Vlaanderen. Op… Lees verder »

Olenaars kunnen participeren in windmolens

CoGreen project – burgerparticipatie in het windmolenpark Umicore/Aurubis. Elke Olenaar krijgt de kans om te participeren in het windmolenpark op de bedrijventerreinen van Umicore en Aurubis. Deze burgerparticipatie wordt beheerd door Engie (Electrabel). Meer informatie over dit “CoGreen Project” kan je vinden op de website van de gemeente Olen http://www.olen.be/nieuwsdetail/1692/vragen-over-investeren-in-nieuw-windmolenpark In principe zou er een… Lees verder »

Jaarrekening 2015 met super positieve resultaten

Na enkele wat minder gemakkelijke jaren in het kader van de overgang naar BBC (hoewel dat laatste ook relatief is, want echte financiële problemen zijn er nooit geweest) zitten we met de Olense gemeentefinanciën nu terug volledig op het goede spoor, met een positief resultaat op kasbasis van 4.833.847 euro. Ter vergelijking: vorig jaar was… Lees verder »

Definitieve aanvaarding RUP zonevreemde bedrijven – rechtszekerheid voor een hele reeks bedrijven

Met de definitieve aanvaarding van het RUP zonevreemde bedrijven eindigt (voorlopig) een jarenlang planningsproces, dat startte in 2004 met de vaststelling van de eerste versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Nadien zijn een hele reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgestart ter uitvoering van het GRS. Het RUP zonevreemde bedrijven is dus het voorlopig laatste RUP… Lees verder »

Bouwmaatschappij De Heibloem – Renovatie en Participatie

De afgelopen periode is er door onze bouwmaatschappij heel wat gerenoveerd en zijn de nodige onderhoudswerken uitgevoerd. Denk maar aan: de gevelrenovatie en -isolatie van de woningen in ’t Bremmeken (OC); het plaatsen van dakisolatie in de Kijningestraat (OC) en De Gestelen (OLV); het vervangen van het buitenschrijnwerk in De Gestelen(OLV) en de Groote Heyde(SJO).… Lees verder »

12.000ste inwoner van Olen

Wannes, de 12.000ste inwoner van Olen, wordt samen met zijn ouders, Robin en Griet, verwelkomd door Burgemeester Marcel Bellens en schepenen Marc Verhulst (O1), Riet Smits (O1) en Lisette Boeckx.    

Start werken windpark Umicore Olen

In een brief aan het schepencollege laat Wind4Flanders weten dat het eerstdaags start met de bouw van het eerder aangekondigde windmolenpark op de terreinen van Umicore en Aurubis langs de Watertorenstraat in Olen. In eerste instantie gaat het om voorbereidende werken die nog in februari opgestart worden. De oprichting en montage van de wieken zijn… Lees verder »